Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Date Description download
Jul 21, 2021 Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021 Download
Jul 21, 2021 Nghi Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 Download
Jul 21, 2021 Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Tại ĐHĐCĐ 2021 Download
Jul 21, 2021 Báo cáo của ban Tổng Giám Đốc tại ĐHĐCĐ 2021 Download
Jul 21, 2021  Danh sách Cổ Đông tham dự ĐHĐCĐ 2021 Download
Jul 12, 2021 Thông báo về thời gian mở trang website để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến Download
Jul 12, 2021 Tờ Trình – Về việc biểu quyết thông qua các nội dung Download
Jul 07, 2021 Danh Sách,  Thông Tin các ứng  viên ứng cử/ đề cử để bầu vào HĐQT/ BKS  Công Ty CPDL Hương Giang (đến thời điểm July, 07, 2021) Download
Jul 07, 2021 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT- Yukio Takahashi Download
Jul 07, 2021 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT- Johnny Cheung Ching Fu Download
Jul 07, 2021 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT-  Go Fujiyama Download
Jul 07, 2021 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT- Lê Bá Giang Download
Jul 07, 2021 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT- Yoshida Tetsuya Download
Jul 07, 2021 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát-  Fumiyo Okuda Download
Jul 07, 2021 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát-  Lê Đức Quang Download
Jul 07, 2021 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát-  Nguyễn Ngọc Diệu Loan Download
Jun 28, 2021 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tại  ĐHĐCĐ thường niên 2021 Download
Jun 28, 2021 Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Download
Jun 28, 2021 Báo cáo của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Download
Jun 28, 2021 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2021  Download
Jun 28, 2021 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPDL Hương Giang Download
Jun 28, 2021  Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Download
Jun 28, 2021  Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Download
Jun 28, 2021  Điều lệ Công ty CPDL Hương Giang Download
Jun 28, 2021  Quy chế bầu cử HĐQT/ Ban kiểm soát Download
Jun 28, 2021  Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2021 Download
Jun 28, 2021  Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021 Download
Jun 28, 2021  Mẫu SYLL Đối với ứng cử viên tham gia ứng cử,  đề cử vào HĐQT/ Ban kiểm soát Download
Jun 28, 2021 Mẫu đề cử- ứng cử thành viên Hội đồng quản trị niên khóa 2021-2026 Download
Jun 28, 2021 Mẫu đề cử- ứng cử thành viên ban kiểm soát niên khóa 2021-2026 Download
Jun 28, 2021 Chương trình Đại hội đồng Cổ đông  thường niên 2021 Download
Jun 27, 2021 Thư Mời – Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021( niên khóa 2020) Download
Jun 03, 2021 Thông báo ” Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tại VSD” Download
Jun 03, 2021 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (niên khóa 2020), thay thế nghị quyết số : 16/21/NQ- HĐQT ngày 19/05/2021 Download
May 19, 2021 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (niên khóa 2020) Download
Mar 15,2021 Nghị Quyết Của HĐQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021 Download
Mar 15,2021 Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông 2021 Download