Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Date Description download
Apr 27, 2022 Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty  nhiệm kỳ 2021- 2026 Download
Apr 27, 2022 Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Download
Apr 27, 2022 Biên bản Đai hội đồng cổ đông 2022 Download
Apr 27, 2022 Nghị quyết  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2022 Download
Apr 27, 2022 Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Tại ĐHĐCĐ 2021 Download
Apr 27, 2022 Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ 2022 Download
Apr 27, 2022 Danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2022 Download
Apr 20, 2022 Thông báo về thời gian mở trang website để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến Download
Apr 14, 2022 Danh sách, thông tin các ứng viên ứng cử/ đề cử để bầu vào HĐQT ( đến thời điểm 14- Apr- 2022) Download
Apr 14, 2022 Lý lịch trích ngang ứng của viên HĐQT- Mr Toshihiko Takahashi Download
Apr 14, 2022 Lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT – Mr Đinh Nhật Tân Download
 Mar 31, 2022 Tờ Trình Tại ĐHĐCĐ Thường Niên 2022 Download
 Mar 31, 2022 Báo Cáo Của HĐQT Tại ĐHĐCĐ Thường Niên 2022 Download
 Mar 31, 2022 Báo Cáo Của Tổng Giám Đốc Tại ĐHĐCĐ Thường Niên 2022 Download
Mar 31, 2022  Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tại ĐHĐCĐ 2022  Download
Mar 31, 2022 Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên 2022  Download
Mar 31, 2022 Quy Chế Bầu Cử HĐQT/ BKS  Download
Mar 31, 2022 Quy Chế Tổ Chức ĐHĐCĐ 2022  Download
Mar 31, 2022 Phiếu Biểu Quyết Download
Mar 31, 2022 Giấy Ủy Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ 2022  Download
Mar 31, 2022 Mẫu SYLL Ứng Viên Tham Gia HĐQT NK 2021- 2026 Download
Mar 31, 2022 Mẫu Đề Cử- Ứng Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị  Niên Khóa 2021- 2026 Download
Mar 31, 2022 Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2022 Download
Mar 31, 2022 Thư Mời- Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022  Download
Mar 01, 2022 Thông báo ” Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký  tại VSD” Download
Mar 01, 2022 Nghị quyết về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 Download