Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Date Description download
Mar 15,2021 Nghị Quyết Của HĐQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021 Download
Mar 15,2021 Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông 2021 Download