Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Date Description download
 Mar 30, 2023 Lý lịch trích ngang ứng cử viên BSK- Mr Nguyễn Phước Quý Thịnh Download
 Mar 30, 2023 Danh sách, thông tin các ứng viên ứng cử/ đề cử để bầu vào BSK ( đến thời điểm 30- Mar- 2023)
Download
Mar 29, 2023 Thư Mời – Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023( niên khóa 2022) Download
Mar 29, 2023 Chương trình Đại hội đồng Cổ đông  thường niên 2023 Download
Mar 29, 2023 Giấy Ủy Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ 2023 Download
Mar 29, 2023 Phiếu Biểu Quyết Download
Mar 29, 2023 Dự Thảo Quy Chế Tổ Chức ĐHĐCĐ 2023 Download
Mar 29, 2023 Mẫu Ứng cử- Đề Cử Thành Viên BKS Nhiệm Ký 2021-2026 Download
Mar 29, 2023 Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch  Download
Mar 29, 2023 Dự thảo Quy chế Bầu HĐQT- BKS Download
Mar 29, 2023 Dự Thảo Sửa Đổi Điều Lệ HGT 2023 Download
Mar 29, 2023 Tờ Trình Tại ĐHĐCĐ 2023 Download
Mar 29, 2023  Báo Cáo Của BOM Tại ĐHĐCĐ 2023 Download
Mar 29, 2023 Báo Cáo Của Tổng Giám Đốc Tại ĐHĐCĐ 2023 Download
Mar 29, 2023 Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tại ĐHĐCĐ 2023 Download
Mar 29, 2023 Dự Thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2023 Download