Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Date Description download
Dec 21,2020 Biên Bản Họp ĐHĐCĐ năm 2020 Download 
Dec 21,2020 Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết ĐHĐCĐ 2020 Download 
Dec 18, 2020 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 Download 
Dec 15, 2020 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát- Lê Đức Quang Download 
Dec 15, 2020 Lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát- Diệu Loan Download 
Dec 12, 2020 Thông báo về thời gian mở trang website để tham dự ĐHĐCD trực tuyến Download 
Dec 11, 2020 Thư đề cử thành viên BKS_Mr Lê Đức Quang Download 
Dec 11, 2020 Thư đề cử thành viên BKS_Mrs Nguyễn Ngọc Diệu Loan  Download 
Dec 09, 2020 Dự Thảo Nghị Quyết ĐHĐCD 2020 Download 
Dec 08, 2020 Giấy Ủy Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ 2020 Download 
Dec 08, 2020 Mẫu Đề Cử – Ứng Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát Download 
Dec 08, 2020 Mẫu SYLL Ứng Cử Viên Tham Gia Ban Kiểm Soát Download 
Dec 05, 2020 Thư mời tham gia ĐHĐCĐ 2020 Download 
Dec 05, 2020 Chương trình ĐHĐCĐ 2020 Download 
Dec 05, 2020 Quy chế tổ chức Đại hội Download 
Dec 05, 2020 Báo cáo của HĐQT Download 
Dec 05, 2020 Báo cáo của TGĐ Download 
Dec 05, 2020 Báo cáo của Ban KS Download 
Dec 05, 2020 Dự thảo Điều lệ sau khi điều chỉnh Download 
Dec 05, 2020 Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Download 
Dec 05, 2020 Bảng tổng hợp các nội dung điều chỉnh điều lệ Download 
Dec 05, 2020 Tờ trình đề nghị biểu quyết 12 nội dung Download 
Dec 03, 2020 Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 12 năm 2020 Download 
Nov 12, 2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download 
Nov 12, 2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản Download 
Nov 03, 2020 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (niên khóa 2019)  Download 
Nov 03, 2020 Nghị quyết về việc Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản để thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 theo hình thức trực tuyến  Download