Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Date Description download
Ngày 31/05/2019 Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Tại ĐHĐCĐ 2019 Download
Ngày 31/05/2019 Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019 Download
Ngày 31/05/2019 Nghị Quyết  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019 Download
Ngày 22/05/2019 Thông Báo Mời Họp  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019 Download
Ngày 22/05/2019 Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019 Download
Ngày 22/05/2019 Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019 Download
Ngày 22/05/2019 Quy Chế Làm Việc Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Download
Ngày 22/05/2019 Tờ Trình Thông Qua 09 Nội Dung  Download
Ngày 22/05/2019 Phiếu Biểu Quyết Download
Ngày 22/05/2019 Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Tại ĐHĐCĐ Thường Niên 2019 (Niên Khóa 2018) Download
Ngày 22/05/2019 Báo Cáo Của Tổng Giám Đốc Công Ty Download
Ngày 22/05/2019 Báo Cáo  Ban Kiểm Soát Download