Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Date Description download
Apr 26,2024 Nghị quyết  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024 Download
Apr 26,2024 Biên bản Đai hội đồng cổ đông 2024 Download
Apr 26,2024 Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ 2024 Download
Apr 26,2024 Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024 Download
Apr 03, 2024 Thông báo về thời gian mở trang website để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến
Download 
 Mar 28, 2024 Dự Thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024 Download
Mar 28, 2024 Báo Cáo Của BOM Tại ĐHĐCĐ 2024 Download
Mar 28, 2024 Báo Cáo Của Tổng Giám Đốc Tại ĐHĐCĐ 2024 Download
Mar 28, 2024 Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tại ĐHĐCĐ 2024 Download
Mar 28, 2024 Tờ Trình Tại ĐHĐCĐ 2024 Download
Mar 28, 2024 Phiếu Biểu Quyết Download
Mar 28, 2024 Dự Thảo Quy Chế Tổ Chức ĐHĐCĐ 2024 Download
Mar 28, 2024 Chương trình Đại hội đồng Cổ đông  thường niên 2024 Download
Mar 28, 2024 Giấy Ủy Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ 2024 Download
Mar 28, 2024 Thư Mời – Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024( niên khóa 2023) Download