Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Báo cáo tài chính năm

Date Description download
Ngày 27/03/2023 Báo Cáo Tài Chính Năm 2022 Download
Ngày 18/01/2023 Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2022 Download
Ngày 20/10/2022 Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2022 Download
Ngày 12/08/2022 Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ (01/01/2022-30/06/2022) Download
Ngày 19/04/2022 Báo Cáo Tài Quý 1 Năm 2022 Download
Ngày 20/07/2022 Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 Download