Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Báo cáo tài chính năm

Date Description download
Ngày 19/10/2021 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 3 Năm 2021 Download
Ngày 18/08/2021 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ ( 01/01/2021-30/06/2021) Download
Ngày 16/08/2021 Báo Cáo Tài Chính Riêng Giữa Niên Độ ( 01/01/2021 – 30/06/2021) Download
Ngày 19/07/2021 Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý  2 Năm 2021 Download
Ngày 19/07/2021 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý  2 Năm 2021 Download
Ngày 19/04/2021 Báo Cáo Tài Chính Riêng  Quý 1 Năm 2021 Download
Ngày 19/04/2021 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2021 Download