Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Báo cáo tài chính năm

Date Description download
Ngày 30/03/2021 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2020 Download
Ngày 30/03/2021 Báo Cáo Tài Chính Riêng Năm 2020 Download
Ngày 20/01/2021  Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4 Năm 2020 Download
Ngày 20/01/2021  Báo Cáo Tài Chính Riêng  Quý 4 Năm 2020 Download
Ngày 21/10/2020  Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 Năm 2020 Download
Ngày 21/10/2020  Báo Cáo Tài Chính Riêng  Quý 3 Năm 2020 Download
Ngày 21/10/2020  Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2020 Download
Ngày 21/10/2020  Báo Cáo Tài Chính Riêng  Quý 2 Năm 2020 Download
Ngày 21/08/2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng Giữa Niên Độ (01/01/2020 – 30/06/2020) Download
Ngày 21/08/2020 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ (01/01/2020 – 30/06/2020) Download
Ngày 21/04/2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng  Quý 1 Năm 2020 Download
Ngày 21/04/2020 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2020 Download