Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Báo cáo tài chính năm

Date Description download
Ngày 21/08/2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng Giữa Niên Độ (01/01/2020 – 30/06/2020) Download
Ngày 21/08/2020 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ (01/01/2020 – 30/06/2020) Download
Ngày 21/04/2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng  Quý 1 Năm 2020 Download
Ngày 21/04/2020 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2020 Download