Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Báo cáo tài chính năm

Date Description download
Ngày 19/04/2019 Báo Cáo Tài Chính Riêng  Quý 1 Năm 2019 Download
Ngày 19/04/2019 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1 Năm 2019 Download
Ngày 24/07/2019 Báo Cáo Tài Chính Riêng  Quý 2 Năm 2019 Download
Ngày 24/07/2019 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2019 Download
Ngày 20/08/2019 Báo Cáo Tài Chính Riêng Giữa Niên Độ (01/01/2019 – 30/06/2019) Download
Ngày 20/08/2019 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ (01/01/2019 – 30/06/2019) Download