Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Công bố thông tin

Date Description Download
Apr 25, 2019  Thay đổi đơn vị ủy quyền quản lý cổ đông
Download
Apr 05, 2019 Quyết định giao nhiệm vu quản lý Cổ đông cho ông Nguyễn Công Thùy Download
Apr 04, 2019 Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông 2019 ( niên khóa 2018) Download
Mar 20,2019 Thay đổi đơn vị ủy quyền quản lý cổ đông Download
Dec 27, 2018 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 10 Download
Sep 3, 2016 Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước Download
Apr 6, 2016 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 9 Download
Jun 10, 2015 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 8 Download