Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Công bố thông tin

Date Description Download
Mar 29, 2023 Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Download
Feb 24,2023 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2023 Download
Feb 24,2023 Nghị Quyết của HĐQT về vệc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 (Niên khóa 2022) Download
Aug 01,2022 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 12 Download
Jun 27, 2022 Thông báo Hợp đồng kiểm toán giữa Công ty CPDL Hương Giang và Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC Download
Apr 27, 2022 Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty  nhiệm kỳ 2021- 2026 Download
Apr 27, 2022 Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Download
Apr 27, 2022 Bản Cung cấp thông tin thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CPDL Hương Giang ( theo phụ lục số III – Thông tư 96/2020/TT- BTT) Download
Apr 04, 2022 Đơn từ nhiệm thành viên BOM, Chủ tịch BOM Download
Mar 01, 2022 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2022 Download
Mar 01, 2022 Nghị Quyết về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 (Niên khóa 2021) Download
Sep 13, 2021  Đơn Từ Nhiệm Tư Cách Thành Viên BOM Download
Jul 21, 2021 Bản Cung cấp thông tin thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CPDL Hương Giang ( theo phụ lục số III – Thông tư 96/2020/TT- BTT) Download
Jul 21, 2021 Bản Cung cấp thông tin thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CPDL Hương Giang ( theo phụ lục số III – Thông tư 96/2020/TT- BTT) Download
 Jul 21, 2021 Quyết Định của HĐQT về việc  Ban Hành Điều Lệ Công Ty CPDL Hương Giang, được sửa đổi bổ sung lần thứ 7 Download
Jul 21, 2021 Quyết Định của HĐQT về việc phê duyệt kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CPDl Hương Giang Download
Jul 21, 2021 Biên Bản Tổng Hợp Phiếu Biểu Quyết- Lấy ý kiến thành viên BKS về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Download
Jul 14, 2021 Quyết định của HĐQT Công Ty về việc chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu đã được thẩm định và chuyển đổi mô hình pháp nhân tại Công ty TNHH MTV Lữ Hành Hương Giang Download
Jul 01, 2021 Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 Download
Jun 03, 2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2021 Download
Jun 03, 2021 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (niên khóa 2020), thay thế nghị quyết số : 16/21/NQ- HĐQT ngày 19/05/2021 Download
May 19, 2021 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (niên khóa 2020) Download
Nov 03, 2020 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (niên khóa 2019) Download
Nov 03, 2020 Nghị quyết V/v lấy ý kiến CĐ bằng văn bản để thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 theo hình thức trực tuyến  Download
Oct 13, 2020 Cổ phiếu của HGT được chấp thuận niêm yết trên Upcom Download
Sep 29, 2020 Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ( Thông báo lần 2) Download
Jul 29, 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2020 Download
Jun 26, 2020 Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 Download
Jun 08, 2020 Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Download
Mar 06, 2020 Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông 2020 Download
Nov 18, 2019 Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tại VSD Download
Apr 25, 2019  Thay đổi đơn vị ủy quyền quản lý cổ đông
Download
Apr 05, 2019 Quyết định giao nhiệm vu quản lý Cổ đông cho ông Nguyễn Công Thùy Download
Apr 04, 2019 Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông 2019  Download
Mar 20,2019 Thay đổi đơn vị ủy quyền quản lý cổ đông Download
Dec 27, 2018 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 10 Download
Sep 3, 2016 Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước Download
Apr 6, 2016 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 9 Download
Jun 10, 2015 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 8 Download