Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Công bố thông tin

Date Description Download
Nov 03, 2020 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (niên khóa 2019) Download
Nov 03, 2020 Nghị quyết V/v lấy ý kiến CĐ bằng văn bản để thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 theo hình thức trực tuyến  Download
Oct 13, 2020 Cổ phiếu của HGT được chấp thuận niêm yết trên Upcom Download
Sep 29, 2020 Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ( Thông báo lần 2) Download
Jul 29, 2020 Thông báo ” Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tại VSD” Download
Jun 26, 2020 Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 Download
Jun 08, 2020 Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Download
Mar 06, 2020 Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông 2020 Download
Nov 18, 2019 Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tại VSD Download
Apr 25, 2019  Thay đổi đơn vị ủy quyền quản lý cổ đông
Download
Apr 05, 2019 Quyết định giao nhiệm vu quản lý Cổ đông cho ông Nguyễn Công Thùy Download
Apr 04, 2019 Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông 2019  Download
Mar 20,2019 Thay đổi đơn vị ủy quyền quản lý cổ đông Download
Dec 27, 2018 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 10 Download
Sep 3, 2016 Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước Download
Apr 6, 2016 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 9 Download
Jun 10, 2015 Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 8 Download