Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG YUKIO TAKAHASHI 
 CHỦ TỊCH HĐQT

Quốc tịch: Antigua và Barbuda

ÔNG GO FUJIYAMA

ÔNG JOHNNY CHEUNG CHING FU 

ÔNG LÊ BÁ GIANG

ÔNG YOSHIDA TETSUYA

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC 

THÀNH VIÊN HĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THÀNH VIÊN HĐQT

Quốc tịch: Nhật Bản

Quốc tịch: Canada

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Nhật Bản