Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TOSHIHIKO TAKAHASHI 
 CHỦ TỊCH HĐQT

Quốc tịch: Nhật Bản

 

ÔNG JOHNNY CHEUNG CHING FU

ÔNG LÊ BÁ GIANG 

ÔNG YOSHIDA TETSUYA

ÔNG ĐINH NHẬT TÂN

THÀNH VIÊN HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC 

THÀNH VIÊN HĐQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Quốc tịch: Canada

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Nhật Bản

Quốc tịch: Việt Nam